– Regulamin Portalu Partnerskiego

test

Regulamin witryny internetowej

www partner.ceesoft.pl

§ 1

[Definicje]

 1. Użyte w regulaminie pojęcia o ile z kontekstu nie wynika inaczej, oznaczają:
  1. Ceesoft - Ceesoft sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638966, posiadającą NIP 6762514255, REGON 36550568, kapitał zakładowy 28 300,00 zł,
  2. Konto - zakładane przez Dystrybutora w Serwisie według procedury określonej
   w Regulaminie, które umożliwia Partnerowi korzystanie ze wszystkich usług udostępnianych przez CEESOFT w Serwisie;
  3. Usługi – usługi oferowane przez CEESOFT w witrynie  partner.ceesoft.pl;
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
  6. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez CEESOFT umożliwiająca Partnerowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez CEESOFT lub jej współpracowników, dostępna pod adresem partner.ceesoft.pl;
  7. Partner  – osoba korzystająca z Serwisu;
  8. Partner Zarejestrowany – Partner, który dokonał rejestracji i korzysta
   z założonego Konta;

 

§ 2

[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym zakładania Kont.
 2. Administratorem Serwisu jest CEESOFT.
 3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Przed korzystaniem z Serwisu, Partner powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 3

[Warunki korzystania z Serwisu]

 1. Do korzystania z Serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Firefox, Chrome, Safari, Opera lub podobną oraz systemu operacyjnego Windows, Linux lub OSX. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji innych programów oraz akceptacji plików cookies.
 2. Przeglądanie Serwisu nie jest możliwe przez Partnerów, którzy nie dokonali rejestracji. Korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisu jest uzależnione od dokonania rejestracji przez Partnera.
 3. Rejestracji dokonuje Partner, przez zgłoszenie do opiekuna handlowego bądź na adres zamowienia@ceesoft.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail i telefonu.
 4. Aktywacja Konta przez Partnera odbywa się przez weryfikację danych przez Ceesoft, utworzenia konta administracyjnego oraz nadania odpowiedniego statusu.
 5. Partner odpowiedzialny jest za utworzenie dalszych kont administracyjnych bądź kont użytkowników i związanych z tym aktywności danych użytkowników, w tym w szczególności akceptuje wszystkie zamówienia, które składane będą przez użytkowników Konta Partnera w Serwisie.
 6. Korzystanie z Konta przez Zarejestrowanego Partnera wymaga każdorazowego zalogowania się w Serwisie.

 

§ 4

[Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. CEESOFT za pomocą Serwisu:
  1. umożliwia rejestrację Partnera w Serwisie;
  2. umożliwia dostęp do produktów dla użytkowników domowych następujących producentów:
   1. Webroot
   2. F-Secure
 2. Niniejszy Regulamin nie określa praw i obowiązków stron wynikających z zawarcia innych umów.

 

§ 5

[Okres aktywności Konta]

 1. Korzystanie z Konta jest możliwe przez okres obowiązywania umowy ramowej dotyczącej świadczenia zarządzanych usług bezpieczeństwa, zawartej pomiędzy Partnerem a CEESOFT.
 2. Partner Zarejestrowany ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do CEESOFT, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres CEESOFT. Usuniecie Konta nie wpływa na konieczność ponoszenia opłat, przewidzianych w Umowie, jak i innych dokumentach. Nie wpływa również na okres wypowiedzenia.

§ 6

[Ochrona danych osobowych]

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu przez CEESOFT, CEESOFT uprawnione jest do przetwarzania danych Zarejestrowanych Partnerów niezbędnych do jego prowadzenia.  CEESOFT przetwarza następujące dane: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres mailowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest CEESOFT.
 3. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email privacy@ceesoft.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu założenia Konta, a po jego założeniu, w celu obsługi.
 5. Dane Partnera mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przekazania danych Partnera Zarejestrowanego osobom trzecim lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji.
 6. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie twoich danych w celu wysyłania informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 7. CEESOFT będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, w tym przez okres wynikający z przedawnienia możliwych roszczeń.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. założenia Konta;
  2. dostarczania informacji za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CEESOFT wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  4. należytej obsługi Konta;
  5. dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 9. W związku ze świadczeniem Usług CEESOFT posiada prawo do przekazywania danych:
  1. osobom upoważnionym przez CEESOFT czyli pracownikom i współpracownikom CEESOFT, w tym pracownikom spółek z grupy Bakotech – Bakotech Sp. z o.o, oraz ADIT Sp. z o.o., którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania zapisów Umowy.   
  2. osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji;
  3. podmiotom przetwarzającym, z którymi CEESOFT zawarł odpowiednie umowy;
  4. pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, maklerom itp., którym CEESOFT powierzyło przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 10. Podmiotom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 11. W przypadku wyrażenia zgody, podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą również służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania obsługi Konta. 

§ 7

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2019 r.
 2. W razie zmiany zakresu lub sposobu obsługi Konta lub wystąpienia innych przyczyn, CEESOFT ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej, Partner ma prawo do dezaktywacji Konta  po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Nie wpływa to na konieczność ponoszenia opłat, przewidzianych w Umowie, jak i innych dokumentach. Nie wpływa również na okres wypowiedzenia.
 4. Bezpośredni kontakt z CEESOFT możliwy jest w formie:
 1. korespondencyjnej - pod adresem siedziby CEESOFT;
 2. elektronicznej - pod adresem e-mail: kontakt@ceesoft.pl  
 3. telefonicznej - pod numerem +48 12 376 95 08
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Regulamin jest udostępniany Partnerom nieodpłatnie przed założeniem Konta za pośrednictwem strony internetowej https://ceesoft.pl/pl/regulamin-portalu-partnerskiego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.