– Ogólne Warunki Usług

test

Data aktualizacji: 01.09.2014r.

DEFINICJE

Usługodawca – Ceesoft Sp. z o.o., dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT opartych na modelu usługowym, z siedzibą ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638966, posiadająca NIP 6762514255, REGON 36550568, dane teleadresowe: tel. (+48) 12 376 95 08, fax (+48) 12 376 95 08, e-mail: office@ceesoft.pl

Usługobiorca – podmiot gospodarczy mający podpisaną Umowę Partnerską z Ceesoft Sp. z o.o. i która złożyła Zamówienie na jedną z Usług oferowanych przez Usługodawcę

OWU – Ogólne Warunki Usług, niniejszy dokument

Warunki – zbiór informacji o świadczonej przez Usługodawcę jednej z Usług (konkretnej Usługi), to jest w szczególności: podstawowych funkcjonalnościach Usługi, wymaganiach technicznych koniecznych do uruchomienia Usługi, koszcie Usługi, aktywacji Usługi, minimalnym zakupie, minimalnym czasie świadczenia usługi itp.

Umowa Partnerska – umowa ramowa dotycząca świadczenia zarządzanych usług bezpieczeństwa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą

Okres Rozliczeniowy – okres za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług

Producent – podmiot gospodarczy tworzący dane oprogramowanie lub/i sprzęt na bazie którego świadczone są Usługi przez Usługodawcę

Strony – Usługodawca i Usługobiorca rozumiane łącznie

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Przedmiotem niniejszego OWU jest określenie rodzaju i ogólnych warunków świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

1.2. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach opisanych w Umowie Partnerskiej, OWU oraz Warunkach określonych przez danego Producenta rozwiązań. W zakresie nie uregulowanym w Warunkach określonych przez Producenta obowiązuje OWU. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy Partnerskiej, a OWU lub Warunkami, za rozstrzygające uważa się postanowienia Umowy Partnerskiej.

1.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji Usług stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień i wiedzy, a także odpowiednio do zmian Warunków określonych przez Producenta.

1.4. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich postanowień OWU.

1.5. Usługobiorca potwierdza, że niezależnie od treści OWU przed złożeniem zamówienia na Usługę został poinformowany przez Usługodawcę i zapoznał z istotnymi właściwościach przedmiotu zamówienia, cenie i opłatach, zasadach zapłaty ceny oraz opłat, kosztach oraz terminie i sposobie realizacji Usługi, okresie, po którym może zrezygnować z Usługi, a także sposobie składania reklamacji.

1.6. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Umowie Partnerskiej.

§2. Prawa i obowiązki

2.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie opisanym w Umowie Partnerskiej z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

2.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane przez Usługobiorcę i/lub przez niego opublikowane treści oraz za posłużenie się przez osoby nieuprawnione danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Usługobiorcy w celu dostępu do Usług świadczonych na podstawie Umowy. Za treści i dane przekazywane i/lub publikowane przez Usługobiorcę odpowiada wyłącznie Usługobiorca.

2.3. Usługobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, a w szczególności danymi autoryzacyjnymi dostępu do danej Usługi.

2.4. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, a w szczególności do nie publikowania czy innego przetwarzania danych pochodzących z nielegalnego źródła bądź utworów naruszających prawa autorskie lub dobre obyczaje.

2.5. Usługobiorca zobowiązuje się nie naruszać zasobów systemowych Usługodawcy, do których Usługobiorca nie ma uprawnień.

2.6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu przez Usługodawcę Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zgodzie z Umową Partnerską, OWU, odpowiednimi Warunkami konkretnej Usługi i obowiązującymi przepisami prawa.

2.7. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zwyczajów i przepisów obowiązujących użytkowników sieci Internet, a przede wszystkim do nie rozsyłania niezamawianej korespondencji o charakterze handlowym (tzw. spam).

2.8. Komunikacja Usługobiorcy z Usługodawcą odbywa się wedle swobodnego wyboru Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie na dane teleadresowe zamieszczone na stronie Usługodawcy pod adresem https://ceesoft.pl/pl/kontakt.

2.9. Usługobiorca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem i/lub administratorem danych udostępnianych i/lub przetwarzanych poprzez Usługi zawarte w Umowie.

§3. Uruchomienie Usług

3.1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy wymaga zawarcia Umowy Partnerskiej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może zostać zawarta również w formie elektronicznej, jeżeli Usługodawca dopuścił taką możliwość.

3.2. Umowa pisemna obowiązuje od dnia jej podpisania przez Usługobiorcę w siedzibie Usługodawcy lub od dnia dostarczenia przez Usługobiorcę podpisanej Umowy Partnerskiej do siedziby Usługodawcy, a Umowa zawarta w formie elektronicznej obowiązuje od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania podpisania Umowy Partnerskiej od Usługobiorcy.

3.3. Usługi wynikające ze złożonego zamówienie, którego tryb określa szczegółowo Umowa Partnerska, zostaną uruchomione przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki w terminie określonym przy składaniu zamówieniu, chyba że z przyczyn niezależnych od Usługodawcy zachowanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o przyczynie niedochowania terminu oraz wskaże nowy wiążący termin uruchomienia Usługi.

3.4. Uznaje się, że Usługi zostały uruchomione przez Usługodawcę w dniu, w którym Usługodawca przekazuje Usługobiorcy dane autoryzacyjne do udostępnionych Usług.

3.5. Jeśli inne Warunki nie określają tego inaczej, pierwszy okres rozliczeniowy, za który Usługobiorca zobowiązany jest dokonywać opłat miesięcznych jest liczony od dnia uruchomienia Usługi.

§4. Płatność za usługi

4.1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy opłat abonamentowych określonych w cennikach poszczególnych Usług na określonych Warunkach.

4.2. Jeśli inne Warunki nie określają tego inaczej opłata za poszczególne okresy abonamentowe jest dokonywana z dołu na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT.

4.3. Usługodawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

4.4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Usługobiorcy.

4.5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie mu przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej.

4.6. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany cen jak i dostępności świadczonych Usług w każdym czasie.

4.7. Usługodawca doręczy Usługobiorcy w formie co najmniej elektronicznej (e-mail) treść każdej zmiany w cenach lub dostępności świadczonych Usług wskazując datę początkową jej obowiązywania z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmiany w życie.

4.8. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych przez Usługodawcę zmian w Warunkach świadczonych Usług, Usługobiorcy przysługiwać będzie uprawnienie do rezygnacji z Usług przy zachowaniu okresu wypowiedzenia określonego w Umowie pomiędzy Stronami.

4.9. Od zaległych płatności Usługodawca nalicza odsetki w wysokości nieprzekraczającej odsetek maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§5. Wsparcie techniczne

5.1. Poza szczególnymi przypadkami określonymi w §7 Usługobiorcy przysługuje prawo do wsparcia technicznego dla zakupionych Usług.

5.2. Wsparcie techniczne świadczone jest przez Usługodawcę w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.30, chyba że inne Warunki stanowią inaczej.

5.3. Jeśli inne Warunki nie stanowią inaczej, wsparcie techniczne świadczone jest drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości z opisem koniecznego wsparcia na adres wsparcie@ceesoft.pl lub inny adres podany na stronie Usługodawcy.

5.4. Czas reakcji na zgłoszenie nie będzie dłuższy niż koniec następnego dnia roboczego (Next Business Day).

5.5. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych uniemożliwiających korzystanie z Usługi, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o terminach planowanych przerw technicznych w świadczeniu Usług co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerwy technicznej bez obowiązku informowania o niej Usługobiorcy w przypadku, gdy przerwa dotyczy konieczności instalacji krytycznych poprawek bezpieczeństwa lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastową reakcję.

§6. Reklamacje

6.1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składnia i rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę określone są w Załączniku nr 2 stanowiącym integralną część Umowy Partnerskiej.

§7. Zawieszenie Usług

7.1. W przypadku niedokonania przez Usługobiorcę płatności w należnej wysokości i/lub zgodnie z obowiązującymi Usługobiorcę terminami, Usługodawca będzie uprawniony do natychmiastowego zawieszenia Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy bez odrębnego uprzedzenia / wezwania, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

7.2. Zawieszenie Usług będzie dokonane w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do zakupionych Usług.

7.3. W razie zawieszenia Usług przez Usługodawcę, nie będzie on zobowiązany do zachowania warunków gwarancji i świadczenia usług wsparcia, określonych w Umowie Partnerskiej i niniejszym OWU.

7.4. Zawieszenie Usług nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty za korzystanie z Usług Usługodawcy w wysokości takiej, jakby Usługi te nie zostały zawieszone.

7.5. W razie skorzystania przez Usługodawcę z uprawniania do zawieszenia Usług, ich wznowienie nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uregulowania przez Usługobiorcę w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty powstania zaległości określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, łącznie za:

7.5.a) zaległe płatności za zrealizowane Usługi,

7.5.b) płatności za Usługi wynikające z Umowy, naliczone tak jakby dane Usługi nie zostały zawieszone.

7.6. Po spełnieniu warunków określonych §7.5, wznowienie zawieszonych Usług nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Usługodawcę wszystkich płatności opisanych w ust. 7.5 powyżej.

7.7. Za datę otrzymania płatności uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe Usługodawcy.

7.8. W przypadku braku płatności za Usługi przekraczający okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zawieszenia Usług, Usługodawcy przysługuje prawo to całkowitego i nieodwracalnego zablokowania i usunięcia Usług wraz z wszelkimi zebranymi danymi oraz ustawieniami konfiguracyjnymi.

7.9. W przypadku określonym w §7.8 Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Usługodawcy w związku z utraconymi informacjami, danymi czy też innymi utraconymi korzyściami.

§8. Wypowiedzenie Usługi

8.1. Jeżeli Umowa Partnerska lub treść innych Warunków nie stanowią inaczej, każda ze stron może wypowiedzieć Usługę z ważnego powodu ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia.

8.2. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia Usługi lub/i jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy aplikacje i elementy oprogramowania używane przez Usługobiorcę lub podmioty z nim współpracujące, zakłócają prawidłową pracę infrastruktury technicznej Usługodawcy bądź osób trzecich. Wypowiedzenie jest uzasadnione, jeśli takie działanie Usługobiorcy jest świadome lub gdy Usługobiorca nie zaniecha takiego działania i/lub nie usunie jego skutków w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia tego faktu przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie obligujących go mocą Umowy płatności (tak co do terminu, jak również wysokości) przekraczającego 30 dni kalendarzowych, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień OWU, Umowy Partnerskiej, Warunków świadczenia Usług regulujących terminy płatności, po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wyłączenia wszystkich Usług i nie uregulowaniu przez Usługobiorcę do tego czasu zaległych płatności.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym w tym Warunki opłat lub związane z organizacją przedsiębiorstwa każdej ze stron, uzyskane przez drugą stronę w trakcie negocjacji i wykonywania Umowy będą traktowane jak tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego czy strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności z zastrzeżeniem, że strony są uprawnione do ujawnienia informacji w zakresie wymaganym przez prawo, w tym na żądanie uprawnionych organów.

9.2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obowiązuje przez okres od zawarcia Umowy do upływu dwóch lat od daty jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

9.3. Jeżeli z treści Umowy Partnerskiej, OWU lub Warunków konkretnej Usługi nie wynika inaczej, wszelkie jej zmiany i uzupełnienia, jak również jej wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe dotyczy również oświadczeń stron składanych w związku z zawarciem, wykonywaniem i ustaniem Umowy.

9.4. Zmiana OWU lub Warunków konkretnej Usługi nie stanowi zmiany Umowy.

9.5. Usługodawca doręczy Usługobiorcy w formie co najmniej elektronicznej (e-mail) treść każdej wprowadzanej zmiany OWU lub Warunków konkretnych Usług wskazując datę początkową jej obowiązywania z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmiany w życie.

9.6. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę zmian OWU lub Warunków świadczenia konkretnej Usługi niekorzystnych z punktu widzenia umownego interesu Usługobiorcy, przysługiwać mu będzie uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem właściwego okresu wypowiedzenia.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Partnerskiej, OWU lub Warunkach konkretnych Usług zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

9.8. W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania.

9.9. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji, Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.

9.10. Aktualny tekst OWU i Warunki konkretnych Usług są publikowane na stronie internetowej https://ceesoft.pl, a także dostępne na żądanie w formie elektronicznej.